سامانه انجمن های علمی

دارای مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری

فریدون رهنمای رودپشتی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش مالی و حسابداری، استاددانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

پیام حنفی زاده

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مهندسی سیستمها - دانشیار دانشگاه های علامه طباطبایی و علم و فرهنگ

هاشم نیکومرام

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی، گرایش حسابداری - مالی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ابراهیم عباسی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی - حسابداری مالی

مهدی تقوی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی اقتصاد-استاد دانشگاه علامه طباطبائی

از چه طریقی با انجمن مهندسی مالی ایران آشنا شده اید؟