سامانه انجمن های علمی

دارای مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری

از چه طریقی با انجمن مهندسی مالی ایران آشنا شده اید؟